Om KIT

KNIPLING I TUNEOm KIT

 

KIT (Knipling I Tune) er en forening for kniple-interesserede. Foreningen blev oprettet den 18. april 1996 i Tune. KITs første træf var lørdag den 7. september 1996.

 

KIT holder til i Greve Borgerhus, lokale 5&6, Greveager 9. Bus 600 kører fra Greve Station, næsten lige

til døren.

Foreningens formål

 

Foreningens formål er at skabe mulighed for at bevare interessen for den gamle kniple håndværk, at udbrede kendskabet til dette samt at samle interesserede i hyggeligt og inspirerende selskab for fælles at udøve kunst.

 

Hvem kan være med?

 

Alle som kan deltage i formålet og har erfaring med knipling.

Hvad koster det?

 

Medlemsskab

Et medlemskab af KIT koster 200 kr. om året.

Kaffe og kage er inkluderet i medlemskontingentet.

Gæster skal betale 50 kr. pr. gang.

 

workshops

For medlemmer: 100 kr. + udgifter til materialer (underviser).

For gæster: 100 kr. + normal gæstebetaling 50 kr. + udgifter til materialer (underviser).

 

Tilmelding til Workshop er nødvendig senest 14 dage før.

 

Betaling kan ske kontant ved fremmøde, via mobil betaling eller ved bankoverførsel til Nordea Bank, reg. nr. 2280 kontonr. 5902429575

 

Hvordan bliver man medlem?

Du kan blive medlem af KIT på to måder.

Kom til et af vores møder i Tune eller kontakt et bestyrelsesmedlem.

Kontakt os for at blive medlem

Vedtægter for foreningen

"Knipling i Tune" (KIT)


§1


Klubbens navn er Knipling i Tune forkortet (KIT) - Klubbens hjemsted er  i Greve Kommune.


§2


Klubbens formål er at varetage interessen for det gamle kniplehåndværk og at udbrede kendskabet

til knipling.

§3


Som medlemmer kan optages alle, der kan tilslutte sig klubbens formålsparagraf.


§4


For optagelse i KIT betales et års kontingent, der til enhver tid dækker resten af indeværende

regnskabsår.

KIT's årskontingent fastsættes ved generalforsamlingen og er forfalden til betaling den første

mødeaften i hvert regnskabsår, med sidste frist den første mødedato i september.

KIT's regnskabsår er fra d.1. maj til d. 30. april.

Kontingentet kan betales til KIT's kasserer eller sekretær.

Alle medlemmer der ikke har betalt kontingent senest den første mødedato i september vil blive

slettet.

Slettes et medlem på grund af kontingentrestance, kan vedkommende kun optages på ny, såfremt

det skyldige beløb betales.


§5


Klubben ledes af en bestyrelse, der vælges på den årlige ordinære generalforsamling. Bestyrelsen

består af 5 medlemmer, der benævnes Formand, Næstformand, Sekretær, Kasserer og  Bestyrelsesmedlem.

Formand, Sekretær og Bestyrelsesmedlem vælges i ulige år for to år ad gangen.

Næstformand og Kasserer vælges i lige år for 2 år ad gangen.

Alle valg finder sted på den årlige ordinære generalforsamling.

Desuden vælges hvert år en Bestyrelsessuppleant for 2 år ad gangen, således at der til enhver tid er 2 bestyrelsessuppleanter.

Klubbens regnskab revideres af en 1 revisor, valgt på generalforsamlingen i ulige år for 2 år ad

gangen.

Generalforsamlingen vælger desuden i lige år en revisor suppleant for 2 år ad gangen.

Genvalg kan i alle tilfælde finde sted.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 3 medlemmer er til stede.

Sager afgøres ved almindeligt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme

afgørende.

Bestyrelsesmøde afholdes mindst 2 gange årligt.

Sekretæren udarbejder et beslutningsreferat.

Klubben tegnes af formanden, der også er ansvarlig overfor Greve Kommune. Klubbens kasserer

har tegningsret mht. betaling af forfaldne poster og andre udgifter der er godkendt af bestyrelsen


§6


Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af juni måned.

Generalforsamlingen indkaldes af formanden med mindst 4 ugers varsel med angivelse af tid og

sted for og dagsorden, og med skriftlig indkaldelse direkte til medlemmerne eller ved opslag på

klubbens møder.

Forslag, der af medlemmerne ønskes behandlet på generalforsamlingen, indleveres skriftligt til

formanden med forslagsstillerens underskrift, senest 8 dage før generalforsamlingen.

Såfremt et forslag medfører en ændring af klubbens vedtægter, skal det fremsættes skriftligt til

klubbens bestyrelse senest 3 uger før den ordinære generalforsamling.


§7


På generalforsamlingen har hvert tilstedeværende medlem 1 stemme.

Generalforsamlingen træffer beslutninger ved simpelt stemmeflerhed. Afstemning sker ved

håndsoprækning, med mindre skriftlig afstemning bliver forlangt af 1/3 af de tilstedeværende

medlemmer.

Vedtægts ændringer: Såfremt der er fremsat forslag til vedtægts ændringer skal der for at sådanne

forslag kan blive vedtaget være mindst 2/3 stemmer for forslaget og der skal være mindst 2/3 af

KIT’s medlemmer tilstede. Såfremt generalforsamlingen ikke er beslutningsdygtig indkalder

bestyrelsen inden 3 uger til en ekstra ordinær generalforsamling hvor forslaget til vedtægtsændring

uændret fremsættes igen. På denne ekstraordinære generalforsamling skal der også være mindst 2/3

stemmer for forslaget, men kun af de på mødet repræsenterede stemmer. Tid og sted for denne

ekstra ordinære generalforsamling fastsættes af bestyrelsen.


§8


Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes med mindst 3 ugers skriftlig varsel, når bestyrelsen

finder anledning dertil, eller når mindst 1/3 af medlemmerne indsender skriftlig begæring herom,

med angivelse af det/de emner, der ønskes behandlet.


§9

På den ordinære generalforsamling skal dagsordenen bl.a. indeholde følgende punkter:


 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Kassererens beretning
 4. Valg af bestyrelse
 5. Ulige år: Formand, Sekretær, bestyrelsesmedlem
 6. Lige år: Næstformand, KassererValg af 1 Bestyrelsessuppleant Hvert år for 2 år ad gangen
 7. Valg af revisor og suppleant:
 8. I ulige år: Valg af revisor
 9. I lige år: En revisor suppleant.
 10. Hvert år for 2 år ad gangenBehandling af forslag til vedtægts ændringer
 11. Behandling af indkomne forslag
 12. Fastsættelse af kontingent
 13. Eventuelt


§10


Klubben kan opløses eller sammensluttes med en anden klub, såfremt dette vedtages med mindst

2/3 af stemmerne på en ordinær generalforsamling eller på en ekstraordinær generalforsamling

indkaldt med kun dette ene punkt på dagsordenen.

Ved eventuel opløsning af klubben, fordeles klubbens evt. materialer og midler til velgørende

formål i Greve Kommune.

Således vedtaget på klubbens stiftende generalforsamling den 18. april 1996, med ændringer

vedtaget på bestyrelsesmøde primo november 1996. Ændringer vedrører KUN antal medlemmer i

bestyrelsen og var nødvendige for at foreningen kunne blive godkendt under hovedområde i

folkeoplysningsloven.


Sidst ændret på ordinær generalforsamling d. 8-5-99.

Sidst ændret på ordinær generalforsamling d. 5-5-01.

Sidst ændret på ordinær generalforsamling d.4-5-02.